Nieuw lidmaatschap

Vul onderstaande velden in. Alle velden zijn verplicht!
Een wachtwoord moet minimaal 6 karakters bevatten, waarvan 1 getal, 1 hoofdletter en 1 kleine letter.


AVG

Privacy verklaring Waalstappers 2.0

Waalstappers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.waalstappers.nl
Silvia van Es is de Functionaris Gegevensbescherming van Waalstappers.
Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens
Waalstappers verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam - verplicht
  • Geslacht - verplicht
  • Geboortejaar - verplicht
  • E-mailadres - verplicht
  • Profielfoto (avatar) - optioneel 
Deze gegevens worden gebruikt voor communicatieve en statistische doeleinden en dienen correct te zijn. De vereniging  Waalstappers acht het van groot belang dat onze leden weten met wie zij communiceren en met wie zij aan activiteiten deelnemen.We zijn een vereniging voor ontmoetingen en activiteiten. Online maken we afspraken voor fysieke ontmoetingen. Dat heeft als voorwaarde dat we als leden van Waalstappers online zichtbaar en herkenbaar zijn voor elkaar.
Uitgangspunten hierbij zijn transparantie en betrouwbaarheid. Het is daarom niet toegestaan valse of verzonnen gegevens te gebruiken.
Ter verificatie van de juistheid van de persoonsgegevens kan de Functionaris Gegevensbescherming vragen naar een geldig paspoort, rijbewijs of ID.
Het gebruik van waalstappers.nl en het lidmaatschap van de vereniging  Waalstappers impliceert instemming met deze regels.

Zichtbaarheid van persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam worden gebruikt als de enige vorm van identificatie tussen de leden. M.a.w. leden kunnen met elkaar contact zoeken door middel van hun voor- en achternaam. Bijvoorbeeld voor deelname aan activiteiten en chat. Voor- en achternaam zijn niet zichtbaar voor niet-leden.
 • Geslacht, geboortejaar en emailadres zijn alleen zichtbaar voor leden die een functie binnen de organisatie Waalstappers vervullen en uit hoofde van die functie kennis moeten hebben van deze gegevens. Zo kan bijvoorbeeld de ledenadministratie een lid contacteren op het emailadres.
 • Profielfoto is alleen zichtbaar voor leden.
 • Persoonsgegevens zijn niet zichtbaar voor niet-leden.

Overige gegevens
Loginnaam is alleen zichtbaar voor de gebruiker en functionarissen van Deze wordt versleuteld opgeslagen.

  • Wachtwoord is alleen zichtbaar voor de gebruiker en wel alleen op moment van creatie. Dit wordt versleuteld opgeslagen.
  • Functionele gegevens als activiteit deelname, chatberichten en commentaren zijn alleen zichtbaar voor leden.
  • Bankrekeningnummers, abonnementen, betalingen, meedoenregeling etc. zijn alleen zichtbaar voor functionarissen van de financiële administratie.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website van Waalstappers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.dan verwijderen wij deze informatie.

Beeldmateriaal
Bij activiteiten kunnen er foto’s en/of filmopnames gemaakt worden, die gepubliceerd worden op de website van Waalstappers en/of social media. Wanneer leden herkenbaar in beeld zijn, dan wordt ter plaatse aan de leden gevraagd om toestemming voor het maken en verwerken van beeldmateriaal. Leden die geen toestemming verlenen, worden in de gelegenheid gesteld om buiten beeld te blijven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Waalstappers neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Waalstappers) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Waalstappers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld (tot 1 jaar na beeindiging lidmaatschap).

Gegevens verstrekken aan derden
Waalstappers verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ook kan het zo zijn dat geanonimiseerde en cumulatieve gegevens verstrekt worden aan derden t.b.v. bijvoorbeeld subsidies.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Waalstappers gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om de website te optimaliseren en statistische informatie te verzamelen om haar doelstellingen te kunnen verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Waalstappers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Waalstappers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging persoonsgegevens
Waalstappers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Contact met Waalstappers?
Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inschrijving Waalstappers
KvK: 7 5 3 5 3 0 5 9

© 2022 Waalstappers  |  Algemene Voorwaarden  |  Privacy reglement